Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

भज गोविन्दम्...01

भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् मूढ़मते।

संप्राप्ते सन्निहिते काले न हि न हि रक्षति डुकृग्करणे।।

मूढ़ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम्।

यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्।।

नारीस्तनभरनाभीदेशं दृष्ट्वा मा गा मोहावेशम्।

एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्।।

नलिनीदलगतजलमतितरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलम्।

विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्।।

यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः।

पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे।।

यावत्पवनो निवसति देहे तावत्पृच्छति कुशलं गेहे।

गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये।।